Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt verzorgd door Kamerkoor Tourdion Delft. De begrippen “wij”, “we”, “ons” en “onze” op deze site verwijzen naar Kamerkoor Tourdion Delft. Kamerkoor Tourdion Delft biedt deze website en alle informatie, hulpmiddelen en diensten die u via deze website ter beschikking worden gesteld, aan u – de gebruiker – aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hierin opgenomen voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze “Dienst” en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” of “Voorwaarden” genoemd), met inbegrip van bijkomende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierna wordt verwezen of waarnaar hierna een koppeling wordt geplaatst. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, waaronder gebruikers die de site bezoeken, leveranciers, klanten, handelaren en/of personen die content bijdragen.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Als u delen van de site bezoekt of gebruikt, gaat u ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden voor u bindend zijn. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken en geen enkele dienst gebruiken. Voor zover deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe functies of tools die aan de huidige site kunnen worden toegevoegd. De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina. We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te publiceren op onze website. U bent er verantwoordelijk voor deze pagina regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als u de website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze website  wordt gebruikt voor de online verkoop van toegangsbewijzen voor concerten (hierna “toegangsbewijzen” genoemd). U kunt deze toegangsbewijzen alleen aanschaffen door direct af te rekenen via Ideal.

ARTIKEL 1 – VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent volgens de wetgeving van uw woonland, of dat u als meerderjarige volgens de wetgeving van uw woonland ons toestemming hebt gegeven dat minderjarigen voor wie u verantwoordelijk bent deze site gebruiken.

U mag onze toegangsbewijzen niet gebruiken voor onrechtmatige of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Dienst ook geen inbreuk maken op de wetgeving van uw rechtsgebied (waaronder wetgeving inzake auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of schadelijke code doorsturen.

Als u een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, zal dat leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

We behouden ons het recht voor onze dienstverlening om wat voor reden ook en op welk moment ook te weigeren aan wie dan ook.

U erkent dat uw content zonder versleuteling doorgestuurd kan worden en dat er daarbij sprake kan zijn van (a) verzending over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen aan de gegevens om te voldoen aan de technische vereisten die worden gesteld door aangesloten netwerken of apparaten. Betaalgegevens worden versleuteld verstuurd via Mollie en Ideal.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of element op de website waarmee de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes in deze overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld om het u gemakkelijk te maken en doen geen afbreuk aan deze Voorwaarden, noch zijn ze op andere wijze van invloed hierop.

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie op deze site onjuist, onvolledig of achterhaald is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend als algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor beslissingen, zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of recentere informatiebronnen. Als u vertrouwt op het materiaal op deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn naar hun aard niet actueel en worden enkel als referentie meegedeeld. We behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn er niet toe verplicht informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat u er verantwoordelijk voor bent wijzigingen van onze site na te gaan.

ARTIKEL 4 – WIJZIGING VAN DE PRIJZEN EN DE DIENST

De prijzen voor onze toegangsbewijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor de Dienst of een deel ervan periodiek en zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

We zijn tegenover u of enige derde niet aansprakelijk voor enige aanpassing, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

ARTIKEL 5 – TOEGANGSBEWIJZEN VOOR CONCERTEN

 Toegangsbewijzen worden online via de website aangeboden of aan de deur bij aanvang van het concert. Deze  toegangsbewijzen kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn.

Teruggave van online aangeschafte toegangsbewijzen is mogelijk tot twee dagen vóór het concert. Stuur een e-mail naar concerten@tourdiondelft.nl met daarin uw contactgegevens, het nummer van elk toegangsbewijs en uw IBAN-nummer. Na verificatie van de gegevens wordt het aankoopbedrag binnen twee weken teruggestort op uw rekening. Zie ook ons Retourbeleid.

We behouden ons het recht voor de verkoop van onze  toegangsbewijzen te beperken tot bepaalde personen, regio’s of rechtsgebieden, zonder daartoe echter verplicht te zijn. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor de hoeveelheid van de toegangsbewijzen  die wij aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen en prijzen van concerten kunnen door ons te allen tijde en naar eigen inzicht worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor een concert op welk moment ook niet meer aan te bieden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die u aankoopt of verkrijgt, zal voldoen aan uw verwachtingen, of dat fouten in de Dienst zullen worden verholpen.

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor bestellingen die u bij ons plaatst, te weigeren. Aankopen kunnen door ons naar eigen inzicht worden beperkt of geannuleerd, per persoon of per bestelling. Deze beperkingen kunnen ook worden opgelegd voor bestellingen met hetzelfde e-mailadres. Indien we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we u daarvan op de hoogte stellen met gebruik van het e-mailadres of telefoonnummer dat u hebt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling.

U stemt ermee in bij elke aankoop op onze website actuele, volledige en juiste aankoopgegevens te verstrekken. U stemt ermee ons op de hoogte houden van wijziging in uw aankoopgegevens, waaronder uw e-mailadres, zodat we uw transacties kunnen uitvoeren en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Bij annulering van een concert door ons heeft u recht op restitutie van het betaalde bedrag voor de online aangeschafte toegangsbewijzen. Het aankoopbedrag wordt binnen twee weken teruggestort op uw bij ons bekende bankrekening. Lukt dat niet, dan nemen we contact met u op via uw bij ons bekende e-mailadres. Zie ook ons Retourbeleid.

ARTIKEL 7 – OPTIONELE TOOLS

We kunnen u via onze Dienst toegang geven tot tools van derden die we zelf niet controleren en waarover we geen zeggenschap of input hebben.

U gaat ermee akkoord dat de toegang tot dergelijke tools u wordt verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden (“as is”) en voor zover ze beschikbaar zijn (“as available”), zonder enige garantie, voorwaarde of ondersteuning hiervan door ons. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

U gebruikt optionele tools die via de site worden aangeboden geheel naar eigen keuze en geheel op eigen risico, en u moet ervoor zorgen dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder deze tools door de betreffende externe leveranciers worden verstrekt.

Indien we overgaan tot het aanbieden van nieuwe diensten en/of functies via de website (zoals het uitbrengen van nieuwe tools en hulpmiddelen), zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op dergelijke nieuwe functies en/of diensten.

ARTIKEL 8 – KOPPELINGEN VAN DERDEN

Bepaalde content die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Koppelingen van derden op deze site kunnen u doorsturen naar externe websites waarmee we geen enkele band hebben. We zijn er niet toe gehouden de content of nauwkeurigheid te onderzoeken of te beoordelen, en we geven geen garanties en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van externe partijen.

We zijn niet aansprakelijk voor schade of nadeel betreffende de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpmiddelen of content of andere transacties, die verband houden met websites van derden. Bestudeer de beleidslijnen en praktijken van de externe partij zorgvuldig voor u een transactie met hen aangaat. Klachten, vorderingen, problemen of vragen over producten van externe partijen moeten worden doorgestuurd naar die externe partij.

ARTIKEL 9 – REACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek iets instuurt of uit eigen beweging creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, ongeacht of dit online, via e-mail, via gewone post of op een andere manier gebeurt (samen “reacties” genoemd), gaat u ermee akkoord dat we om het even welke reactie die u ons doorstuurt op om het even welk moment en zonder enige beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken. We zijn er niet toe verplicht (1) welke reactie dan ook vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor welke reactie dan ook; of (3) welke reactie dan ook te beantwoorden.

Zonder dat we daartoe verplicht zijn, kunnen we overgaan tot het controleren, bewerken of verwijderen van content waarvan we naar eigen inzicht vinden dat die onrechtmatig, beledigend, bedreigend, kwaadsprekend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins afkeurenswaardig is of inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden of op de intellectuele eigendomsrechten van enige partij.

U gaat ermee akkoord geen reacties te plaatsen die afbreuk doen aan de rechten van derden, waaronder auteursrechten, merkrechten, het recht op privacy, persoonlijkheidsrechten of andere subjectieve of vermogensrechten. U gaat er verder mee akkoord geen reacties te plaatsen die lasterlijk of anderszins onrechtmatig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of die computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Dienst of enige gerelateerde website kunnen aantasten. U mag geen valse e-mailadressen gebruiken of u voordoen als iemand anders, of ons of externe partijen anderszins misleiden wat betreft de bron van enige reactie. U bent zelf als enige verantwoordelijk voor alle reacties die u plaatst en voor de nauwkeurigheid ervan. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor reacties die door u of enige externe partij worden geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS

Ons Privacybeleid regelt hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Het is mogelijk dat op onze site of in de Dienst typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen die betrekking kunnen hebben op concertbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, en beschikbaarheid. Indien informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website onnauwkeurig is, behouden we ons op elk moment het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te verbeteren, informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u een bestelling hebt geplaatst).

We verbinden ons niet om informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website, waaronder informatie over de prijs, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn. Als er in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website een datum wordt vermeld waarop informatie is bijgewerkt of vernieuwd, betekent dit niet dat alle informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, mag u de site en de inhoud ervan niet gebruiken:

(a) voor onrechtmatige doeleinden; (b) om anderen ertoe aan te zetten onrechtmatige handelingen te stellen of eraan deel te nemen; (c) om inbreuk te maken op internationale, nationale of lokale wet- en regelgeving; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of op de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om mensen lastig te vallen, te beledigen, te beschadigen, in diskrediet te brengen, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van gender, seksuele gerichtheid, religie, etnische of nationale origine, ras, leeftijd of beperking; (f) om onjuiste of misleidende informatie door te sturen;

(g) om over te gaan tot het uploaden of doorsturen van virussen of andere schadelijke code die kan of zal worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet aantast; (h) om de persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawling of scrapen; (j) voor welk obsceen of immoreel doel dan ook; of (k) om de beveiliging van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet te hinderen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of van enige daarmee verband houdende website stop te zetten op grond van deze bepaling over verboden gebruik.

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIE; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

We garanderen niet dat onze Dienst tijdens uw gebruik zonder onderbreking, tijdig, beveiligd of vrij van fouten zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden bereikt met het gebruik van de Dienst, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt er mee in dat we de Dienst periodiek voor onbepaalde duur kunnen verwijderen en op welk moment ook kunnen beëindigen, zonder u daarvan vooraf kennis te geven.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u de Dienst geheel op eigen risico gebruikt, en dat u als enige het risico draagt van de onbeschikbaarheid van de Dienst. De Dienst en alle producten en diensten die u via de Dienst worden geleverd, worden (tenzij we uitdrukkelijk anders bepalen) u verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden (“as is”) en voor zover ze beschikbaar zijn (“as available”), zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook, waaronder garanties van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel of niet-inbreukmakendheid.

In geen geval kunnen Kamerkoor Tourdion Delft of onze bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel, verlies, enige schade of enige vordering of enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, schadevergoeding als straf, of gevolgschade van welke aard ook, met inbegrip van schade uit winstderving, omzetderving, verlies van besparingen of gegevens, vervangkosten of enige gelijkaardige schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), op basis van risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van de Dienst of van producten die via de Dienst zijn verkregen, of voor enige andere vordering die op welke manier ook verband houdt met uw gebruik van Dienst of van enig product, met inbegrip van vorderingen ten aanzien van fouten of weglatingen wat content betreft, of enig verlies of enige schade van welke aard ook als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige content (of enig product) die is geplaatst, doorgestuurd of anderszins via de Dienst ter beschikking is gesteld, zelfs indien we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Omdat het in sommige rechtsgebieden niet is toegestaan de aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade te beperken, is onze aansprakelijkheid voor dergelijke schade beperkt in de ruimste mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in Kamerkoor Tourdion Delft en onze bestuurders te vrijwaren en te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor om het even welke vordering of eis van een derde, met inbegrip van voor redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeit uit de niet-nakoming door u van deze Algemene Voorwaarden of van de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uit een inbreuk door u op enige bepaling van wet- of regelgeving of op de rechten van een derde.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, nietig of onafdwingbaar is, blijft deze bepaling in de ruimst mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan van kracht en wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verbintenissen en verplichtingen die de partijen zijn aangegaan voorafgaand aan de datum van beëindiging, blijven in alle gevallen gelden na de beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht tot zij door u of door ons worden opgezegd. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde opzeggen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wilt gebruiken, of door onze website niet langer te bezoeken.

Indien we geheel naar eigen inzicht menen of vermoeden dat u een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet bent nagekomen, kunnen we deze overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging. Daarnaast kunnen we u ook de toegang weigeren tot onze Diensten (of tot een deel daarvan).

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het feit dat we een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of niet afdwingen, houdt geen afstand in van dit recht of van deze bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidslijnen of operationele regels die door ons op deze website of met betrekking tot de Dienst worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Dienst. Ze treden in de plaats van alle eerdere en bestaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, communicaties en voorstellen tussen u en ons (waaronder vorige versies van de Algemene Voorwaarden).

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar is, kan deze niet tegen ons worden uitgelegd.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Algemene Voorwaarden en alle andere overeenkomsten op grond waarvan we u de Diensten leveren, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien u woonachtig bent in het buitenland

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN

De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina.

We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen, door updates en wijzigingen te publiceren op onze website. U bent er verantwoordelijk voor onze website regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als u onze website blijft bezoeken of de Dienst blijft gebruiken nadat we wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden hebben gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over deze Algemene Voorwaarden kun u sturen naar info@tourdiondelft.nl.