Privacybeleid

Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Kamerkoor Tourdion Delft.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Kamerkoor Tourdion Delft respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website  en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij speciale aandacht besteden.

Ook hechten wij eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Wij staan er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd gewijzigd worden als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Kamerkoor Tourdion Delft.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Kamerkoor Tourdion Delft verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Kamerkoor Tourdion Delft kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van Kamerkoor Tourdion Delft afnemen. Daarnaast verzamelt Kamerkoor Tourdion Delft gegevens van bezoekers van de website voor de volgende doeleinden:

 • Om bezoekers de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het concert waarvoor de bezoeker kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het concert door te geven);
 • Voor marketingactiviteiten van Kamerkoor Tourdion Delft, in het bijzonder om bezoekers per e-mail te kunnen informeren over Kamerkoor Tourdion Delft, de concerten waarvoor Kamerkoor Tourdion Delft kaarten verkoopt, en om deze informatie zo goed mogelijk op de bezoeker af te stemmen;
 • Afhandeling van de door u gevraagde informatie. Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten, dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven;
 • Het verbeteren van de website en dienstverlening van Kamerkoor Tourdion Delft. Dit doen we op twee manieren: direct (o.b.v. de gegevens die u aan ons verstrekt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren, waarover u meer kunt lezen onder het kopje ‘Cookies’ in dit privacystatement;
 • Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Kamerkoor Tourdion Delft van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en deze zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web. De website van Kamerkoor Tourdion Delft maakt gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren en om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

De website van Kamerkoor Tourdion Delft maakt gebruik van functionele, analytische en social media cookies.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor de zoekfunctie op de site. De social media cookies zorgen ervoor dat u YouTube videos kunt afspelen op onze website.

U kunt bij uw browser onder ‘Instellingen’ opgeven dat cookies geweigerd moeten worden of dat u een melding ontvangt wanneer cookies worden verzonden.

BEREIKBAARHEID

U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

WERVING

We willen een zo groot mogelijk publiek van onze concerten laten genieten. Daarom werven wij nieuwe bezoekers, sponsoren en zakelijke relaties. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij van hen contactdetails en interessegebieden.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en YouTube targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen.

PRIVACY VAN KINDEREN

Als u jonger bent dan 16 jaar, moet er eerst toestemming zijn van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger om uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij vragen u geen gegevens aan ons te verstrekken als u jonger bent dan 16 jaar en hiervoor geen toestemming heeft van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

BEVEILIGING

Kamerkoor Tourdion Delft heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of inzage door onbevoegden.

WELKE GRONDSLAGEN ZIJN VAN TOEPASSING?

Kamerkoor Tourdion Delft verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van klanten die een toegangsbewijs kopen, contractanten en leden.
 • Gerechtvaardigd belang
  Kamerkoor Tourdion Delft heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden door persoonsgegevens te verzamelen.
 • Toestemming van betrokkenen
  Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.
 • Voldoen aan wettelijke verplichting
  Kamerkoor Tourdion Delft dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen.

MET WIE DEELT KAMERKOOR TOURDION DELFT UW GEGEVENS?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Eigen leden of/en vrijwilligers
  We delen de gegevens met leden of/en vrijwilligers wanneer het verwerkingsdoel in lijn ligt met hun functie. Bijvoorbeeld: een lid neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen bij een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.
 • Contractanten die voor Kamerkoor Tourdion Delft werken
  We werken samen met dienstverleners die onze ICT-systemen beheren. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten.
 • Overheidsinstanties
  Indien hier een wettelijke verplichting toe is, kunnen gegevens gedeeld moeten worden met overheidsinstanties.
 • Samenwerkingspartners
  Als er concerten in samenwerking met andere partners zijn opgezet, delen wij uw gegevens ook met deze partners. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor relevante informatie m.b.t. het concert.

HOE LANG BEWAART KAMERKOOR TOURDION DELFT UW PERSOONSGEGEVENS?

Kamerkoor Tourdion Delft bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacystatement genoemde doelen te bereiken.

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt met een vraag of klacht, worden uw gegevens bewaard zolang als dat naar de aard van uw vraag of klacht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Onze werknemers respecteren hierbij de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

INZAGE, WIJZIGING, VERWIJDEREN OF AFSCHERMEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Kamerkoor Tourdion Delft van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen;
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kamerkoor Tourdion Delft;
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij in elektronische vorm beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdracht sturen naar info@tourdiondelft.nl of per brief naar ons postadres. Telefonische verzoeken kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. We reageren binnen vier weken na ontvangst op uw verzoek. We zullen altijd proberen om bij een dergelijk verzoek uw identiteit te verifiëren.

Heeft u een vraag of een klacht over de wijze waarop Kamerkoor Tourdion Delft uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u daarover mailen naar onze secretaris, via info@tourdiondelft.nl.

CONTACT

Voor vragen, opmerkingen of klachten over het privacystatement van Kamerkoor Tourdion Delft en in verband met de verwerking door Kamerkoor Tourdion Delft van uw gegevens, kunt u zich richten tot onze secretaris, via info@tourdiondelft.nl  of per brief naar ons postadres. Heeft u een klacht over de wijze waarop Kamerkoor Tourdion Delft uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden via info@tourdiondelft.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.